Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

Pracownicy ZGK LIPKA

 

Mirosław Pachuc - Prezes

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • dróg publicznych,
 • cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lipka,
 • gospodarki odpadami,
 • oczyszczania wsi i utrzymania zieleni,
 • oświetlenia ulic, placów i dróg,

 

Dorota Królikowska - Główna Księgowa

 

Karol Moraczewski - Pomoc Administracyjno-Biurowa

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • zadania organizacyjne,
 • rozliczeń komunalnych,
  • wystawianie i rozliczanie faktur,prowadzenie rejestru umów na dostarczanie wody i zrzut ścieków, 
  • prowadzenie rejestru umów za wywóz odpadów komunalnych,
  • prowadzenie rejestru opłat stałych z tytułu przyłącza wykonanego przez ZGK LIPKA,

 

 

Dariusz Głogowski - Elektryk

Zakres zadań:

 • wykonywanie prac elektrycznych na mieniu gminnym i sprzęcie gminnym w tym naprawa instalacji elektrycznej oraz zapobieganie nieprawidłowemu i niezgodnemu z przeznaczeniem użytkowaniu sprzętu,
 • naprawa, przeglądy i bieżąca konserwacja pomp oraz przepompowni na terenie Gminy Lipka,
 • utrzymanie porządku na terenie przepompowni na terenie Gminy Lipka.

  

Witold Chałubek - Kierowca - operator maszyn specjalnych

Zakres zadań:

 • wykonywanie prac sprzętem gminnym w celu realizowania zadań z zakresu naprawy i budowy dróg gminnych,
 • zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • koszenie poboczy dróg gminnych, boisk, terenów zielonych na terenie Gminy Lipka.

 

Piotr Lewandowski - Kierowca - operator maszyn specjalnych 

Zakres zadań:

 • wykonywanie prac sprzętem gminnym w celu realizowania zadań z zakresu naprawy i budowy dróg gminnych,
 • zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • koszenie poboczy dróg gminnych, boisk, terenów zielonych na terenie Gminy Lipka.

 

Andrzej Bednarek - Mechanik

Zakres zadań:

 • naprawa, przeglądy i bieżąca konserwacja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i badanie sprawności technicznej sprzętu gminnego,
 • wykonywanie we współpracy z innymi pracownikami prac remontowo- budowlanych nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu w budynkach stanowiących mienie gminne- prace murarskie, malarskie, stolarskie itp.
 • operator sprzętu gąsienicowego DT- wykonywanie prac związanych z prawidłowym utrzymaniem i składowaniem oraz utrzymanie czystości na terenie składowiska odpadów w Osowie. 

 

 

Marian Sierszyń - Robotnik gospodarczy

Zakres zadań:

 • wykonywanie prac murarskich, malarskich, remontowych na mieniu gminnym,
 • wykonywanie we współpracy z innymi pracownikami prac remontowo- budowlanych nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu w budynkach stanowiących mienie gminne- prace murarskie, malarskie, stolarskie itp.
 • remonty oraz budowa chodników na terenie Gminy Lipka.

 

Czesław Isbaner - Robotnik gospodarczy

Zakres zadań:

 • obsługa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia w Lipce oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA,
 • naprawa, przeglądy i bieżąca konserwacja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i badanie sprawności technicznej urządzeń wodno- kanalizacyjnych, centralnego utrzymania oraz drobne remonty w budynkach mienia gminnego,
 • utrzymanie porządku w kotłowniach (malowanie po sezonie zimowym), zajmowanych pomieszczeniach oraz wokół budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia w Lipce oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA,
 • w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Lipka,
 • koszenie trawy, dokonywanie nasadzeń oraz pielęgnacja zieleni oraz utrzymywanie porządku na placach na terenie Gminy Lipka (miedzy innymi przy Urzędzie gminy, Ośrodku Zdrowia w Lipce, Zakładzie Gospodarki Komunalnej LIPKA). 

 

 

Michał Zagacki - Konserwator sieci wod.-kan.

Zakres zadań:

 • Przestrzeganie prawidłowych zasad eksploatacji sprzętu wynikającego z instrukcji, regulaminów lub zarządzeń wydanych przez zwierzchnika służbowego
 • Naprawa, przeglądy i bieżąca konserwacja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i badanie sprawności technicznej następującego sprzętu
 • Uczestniczenie w odbiorach technicznych przyłączy wod- kan.
 • Odpowiedzialność za racjonalną gospodarkę wodą, przestrzeganie jakości wody podawanej do sieci
 • Sprawne usuwanie awarii sieci wod- kan, wymiana pomp, czyszczenie pomp
 • Prace remontowe na sieci wod- kan oraz zlecone z zewnątrz
 • Dbanie o czystość i porządek w hydroforniach i przepompowniach ścieków jak i wokół nich, tj. koszenie trawy, pielęgnacja zieleni itp.

   

  Rafał Grabowski - Konserwator sieci wod.-kan.

   

  Zakres zadań:

  • Przestrzeganie prawidłowych zasad eksploatacji sprzętu wynikającego z instrukcji, regulaminów lub zarządzeń wydanych przez zwierzchnika służbowego
  • Naprawa, przeglądy i bieżąca konserwacja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i badanie sprawności technicznej następującego sprzętu
  • Uczestniczenie w odbiorach technicznych przyłączy wod- kan.
  • Odpowiedzialność za racjonalną gospodarkę wodą, przestrzeganie jakości wody podawanej do sieci
  • Sprawne usuwanie awarii sieci wod- kan, wymiana pomp, czyszczenie pomp
  • Prace remontowe na sieci wod- kan oraz zlecone z zewnątrz
  • Dbanie o czystość i porządek w hydroforniach i przepompowniach ścieków jak i wokół nich, tj. koszenie trawy, pielęgnacja zieleni itp.