Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

ZGK LIPKA

Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych a w szczególności w zakresie:

- wydobycia, uzdatniania i dostarczania wody,

- usuwania, oczyszczania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów komunalnych,

- dróg gminnych,

- cmentarza gminnego,

- zarządzania i utrzymania gminnych obiektów komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,

- utrzymanie i konserwacja placów, chodników, zieleni gminnej i zadrzewień, 

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- wykonywanie inwestycji i remontów w zakresie usług komunalnych zleconych przez Gminę oraz inne podmioty i instytucje,

- wydobywanie, sprzedaż oraz konfekcjonowanie żwiru i piasku,

- ochrona i rekultywacja terenów.